گزارش تصویری بازدید مشاور رئیس جمهور از منطقه آزاد انزلی

                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share