تصاویر نمایندگان گیلانی در جلسه رأی اعتماد مجلس به سه وزیر پیشنهادی دولت

Share