بررسی ۱۰۰ روزه اقتصادی دولت در حوزه اشتغال/جوانان بیکارتر شدند!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا وزیر اقتصاد و وزیر کار روز گذشته درباره وضعیت اشتغال سخن گفتند و اعلام کردند تا دوسال آینده باید ۵/۸ میلیون شغل ایجاد شود. با توجه به وعده روحانی برای برنامه‌های ۱۰۰ روزه اقتصادی، عملکرد بسیاری از حوزه‌های اقتصادی زیر ذره‌بین قرار گرفته است که گویا وزارت کار و رفاه اجتماعی یکی از شاگردان تنبل تیم اقتصادی دولت بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بررسی عملکرد ۱۰۰ روزه وعده‌های مهم روحانی در حوزه اشتغال و کارگری نشان می‌دهد، قبل از آغاز دولت یازدهم با سیر نزولی نرخ بیکاری همراه شده است، درعین حال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکارتر شدند.

3053_466مصوبات بهبود معیشت کارگران هم به بن‌بست خورد. کابینه دولت یازدهم از ۲۶ مرداد ماه رسما کار خود را آغاز کرد. حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان در انتخابات باشکوه ۲۴ خردادماه، با ارائه شعارها و وعده‌های پرحرارت توانست رأی اکثریت را به دست آورد. او با نقد وضع موجود به مردم وعده داد دولتی بر سر کار آورد که مشکلات اقتصادی چون بیکاری و گرانی را حل کند.

در حال حاضر بیش از ۳ ماه از آغاز به کار دولت حسن روحانی می‌گذرد و در این مدت شعارها و وعده‌ و وعید‌ها از سوی وزرای وی نیز بیان شد و مردمی که به او رای دادند و آنهایی که ندادند منتظر تحقق وعده‌ها و شعارهای روحانی هستند. در این گزارش به پایش عملکرد دولت یازدهم در حوزه تعاون و اشتغال می‌پردازیم.

شعار من «نجات اقتصاد ایران» است

روحانی که شعار خود را «نجات اقتصاد ایران» اعلام کرده بود، حل مشکل بیکاری، ایجاد شغل، حمایت از تولید به نفع اشتغالزایی، بهبود فضای کسب و کار، حمایت از کارآفرینان، کاهش طلاق با رونق اقتصادی و رفع بیکاری، رفع موانع تولید، بهبود دائمی محیط کسب‌وکار، ایجاد زندگی خوب با شغل آبرومند، ایجاد کسب و کار خوب برای جوانان و بانوان، فعال کردن مشاغلی که نیازمند سرمایه زیاد نیست، تقلیل مشکل بیکاری در سال اول دولت، زدودن غم از چهره کارگران، توجه به مشکلات کارگران، توجه به طرح‌های نیمه تمام اقتصادی در مسیر اشتغالزایی، مشورت با کارآفرینان در حل مشکلات بیکاری، تدوین و ابلاغ آیین‌نامه بهبود مستمر فضای کسب‌وکار ظرف ۹۰ روز و ایجاد عدالت در زندگی کارگران و تولیدکنندگان را در سخنرانی‌ها و اظهارات تبلیغاتی قبل از انتخابات و پس از پیروزی به مردم وعده داد که متن کامل این سخنرانی‌ها در رسانه‌ها منتشر شده و اسناد آن نیز موجود است.

وی پیش از انتخابات در سخنرانی‌های خود نخستین گام دولت تدبیر و امید را کاهش نرخ بیکاری اعلام کرده و گفته بود: «کشور ایران استعداد فراوانی برای اشتغال و رونق در همه زمینه‌ها دارد».

روحانی در آن نطق‌ها تاکید کرده بود: «در پایان سال ۱۳۹۲ حدود ۴۰۰ هزار نفر متخصص کامپیوتر بیکار و ۱۰۰ هزار مهندس بیکار خواهیم داشت. هر سال از دانشگاه‌های ایران ۹۰۰ هزار فارغ التحصیل خارج می‌شوند اما متذکر می‌شوم که تمام مسائل با رونق در سایه بهبود محیط کسب و کار امکانپذیر است و این مساله یکی از اهداف دولت بنده یعنی دولت تدبیر و امید است و این دولت در کوتاه‌مدت نیز بسته‌های تشویقی امید خواهد داشت».

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به‌تازگی اعلام کرده ۴۳ درصد کل متقاضیان کار کشور فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند و کشور هم‌اکنون با بحران بیکاری فارغ التحصیلان مواجه است. به بیان دیگر، از حدود ۳ میلیون نفر بیکار اعلام شده در پایان سال ۹۱، چیزی حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر آن از جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی تشکیل می‌شود که متاسفانه باید گفت این میزان دانشگاهی جامانده از بازار کار کشور، در واقع چیزی جز بحران بیکاری به‌معنای کامل نخواهد بود.

نرخ بیکاری تابستان ۹۲ به ۴/۱۰ درصد رسید

کاهش نرخ بیکاری در حالی یکی از شعارهای روحانی در زمان انتخابات بود که مرکز آمار ایران در آخرین آمار خود نرخ بیکاری تابستان را که همزمان با تحویل دولت به روحانی بوده است، ۴/۱۰ درصد اعلام کرد.

بنابر این گزارش در تابستان سال جاری (که یک ماه پایانی آن مربوط به دولت روحانی است) ۴/۱۰ درصد از جمعیت فعال کشور بیکار بوده‌اند که این رقم نسبت به فصل قبل ۲/۰ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹/۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ ۱۵ ﺳﺎﻟﻪ و بیشتر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ۴/۱۰ درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل، ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮده‌اﻧﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان و در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ بیشتر ﺑﻮده اﺳﺖ. همچنین ﺳﻬﻢ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎﻗﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ۶/۷ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﻏﻞ دارای اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮده اﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺑﯿﻦ ﻣـﺮدان بیشتر از زﻧﺎن و در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ بیشتر از ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎی ﻋﻤﺪه اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ۵/۴۶ درﺻﺪ بیشترین ﺳـﻬﻢ اﺷـﺘﻐﺎل را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.

در ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ۹/۳۳ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ۵/۱۹درﺻﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﺮخ ﺑﯿـﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎن ۲۴-۱۵ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ۹/۲۳ درﺻـﺪ از ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻓﻌﺎل اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮده‌اﻧﺪ. اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان و در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﯿشتر ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻧﺮخ ﺑﯿﮑـﺎری ﺟﻮاﻧﺎن ۲۴-۱۵ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ‌‌دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ۹/۲ درصد ﮐﺎﻫﺶ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ یک درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اقدامی برای بیکاری صورت نگرفت

در این باره ابوالقاسم حکیمی‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه انتقاد از دولت قبلی باید در راستای برداشتن گامی موثر در زمینه ارائه راهکار برای حل معضل بیکاری و رونق تولید باشد، می‌گوید: دولت بگوید برای گرانی و بیکاری چه کرد.

این اقتصاددان عدم هماهنگی تیم اقتصادی، تداوم گرانی کالاهای اساسی، افزایش فقر مطلق در این ۱۰۰ روز و جابه‌جایی بی‌سابقه مدیران که در ۳۵ سال اخیر بی‌سابقه بود را نشانه‌های عدم تحقق وعده‌ها می‌داند و بیان می‌کند: برای شروع کار دولت هیچ مدیریت واحد در خط‌مشی‌گذاری دولت دیده نشده است، به عبارت دیگر بین صبحت‌های سیف، رئیس کل بانک مرکزی، نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت،حجتی، وزیر جهاد کشاورزی و معاون برنامه‌ریزی تناقض به چشم می‌خورد. وی بیان می‌کند: این موضوع به این معنی است که بین صحبت‌های این مسؤولان بافت منسجی وجود ندارد.

چند هفته گذشته در راستای کاهش نرخ ارز (این کاهش نزدیک به نرخ مبادله‌ای بود)، سیف، رئیس کل بانک مرکزی با اعلام نرخ واقعی ارز مانع از کاهش نرخ ارز شد.

اظهارنظر سیف در این زمینه با مخالفت نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نهاوندیان همراه بود بنابراین مدیریت منسجم در دولت به چشم نمی‌‌خورد.

حکیمی‌پور با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد یکی از کسانی است که خط مشی اقتصادی را نشان می‌دهد، می‌گوید: رشد نقدینگی بلای تورم ایران است که در حال حاضر این میزان ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است.

طیب‌نیا مدام در صحبت‌های خود از تورم توامان با رکود صحبت می‌کند، یعنی سیاست‌هایی که قرار است برای رفع تورم به کار گرفته شود می‌‌تواند منجر به رکود شود/وطن امروز

Share