نواختن زنگ مهر و مقاومت در مدرسه شهیدان نهی قناد

IMG_0032 IMG_0029 IMG_0033 IMG_0027 IMG_0023 IMG_0018 IMG_0020 IMG_0022

Share