تصاویر/ وقوع سیل و آبگرفتگی در خشکبیجار -رشت

 

 

Share