گزارش تصویری دیدار هئیت دولت با مقام معظم رهری

به گزارش دیارمیرزا هئیت دولت امروز ۶ شهریور مصادف با ۵  ین روز هئیت دولت خدمت مقام معظم رهبری رسیدند تا از رهنمود های ایشان نهایت بهره را ببرند

به گزارش دیارمیرزا هئیت دولت امروز ۶ شهریور مصادف با ۵  ین روز هئیت دولت خدمت مقام معظم رهبری رسیدند تا از رهنمود های ایشان نهایت بهره را ببرند

smpl ????? ???? ????? ? ????? ???? ???? ?????? ????? ???? ????? ? ????? ???? ???? ?????? ????? ???? ????? ? ????? ???? ???? ?????? ????? ???? ????? ? ????? ???? ???? ?????? ????? ???? ????? ? ????? ???? ???? ?????? ????? ???? ????? ? ????? ???? ???? ?????? ????? ???? ????? ? ????? ???? ???? ?????? ????? ???? ????? ? ????? ???? ???? ?????? ????? ???? ????? ? ????? ???? ???? ?????? ????? ???? ????? ? ????? ???? ???? ?????? ????? ???? ????? ? ????? ???? ???? ??????

Share