تذکرات کتبی نمایندگان گیلان/ به مسئولان اجرایی کشور/سه شنبه ۵ شهریور

به گزارش دیارمیرزا کوچکی‌نژاد نماینده رشت به رئیس ‌جمهور در خصوص جلوگیری از به کارگیری غیرقانونی نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش تذکر داد. تأمینی نماینده رشت به وزیر کشور در خصوص ضعف در اداره امور استان گیلان و به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص توجه ویژه به پرداخت خسارت به برنج‌کاران تذکر داد. […]

به گزارش دیارمیرزا کوچکی‌نژاد نماینده رشت به رئیس ‌جمهور در خصوص جلوگیری از به کارگیری غیرقانونی نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش تذکر داد.

تأمینی نماینده رشت به وزیر کشور در خصوص ضعف در اداره امور استان گیلان و به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص توجه ویژه به پرداخت خسارت به برنج‌کاران تذکر داد.

شکری نماینده تالش به وزیر نفت در خصوص خودداری از اعلام غیرمنصفانه قیمت بنزین که منجر به التهاب‌آفرینی در جامعه می‌شود، و به سرپرست وزارت علوم در خصوص رعایت معیار تعهد به نظام جمهوری اسلامی و پرهیز از فتنه‌گران در عزل و نصب‌ها تذکر داد

Share