از این شش نفر کدامیک شهردار کلانشهر رشت خواهند شد؟

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا چند ماهی از انتخاب شورای جدید شهر رشت و چند هفته ای از تشکیل جلسات این شورا می گذرد .تجربه ۱۵ نفره شدن شورای شهر رشت ، تجربه جدیدی برای رشتی هاست. این تجربه جدی و ناشناخته از یک سو و انتخاب متفرقه و غیرگروهی و تشکیلا تی هیات رییسه شورا از سوی دیگر نشان داد که گروه ها و فراکسیونهای منسجمی در شورای شهر رشت هنوز شکل نگرفته است

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  چند ماهی از انتخاب شورای جدید شهر رشت و چند هفته ای از تشکیل جلسات این شورا می گذرد .تجربه ۱۵ نفره شدن شورای شهر رشت ، تجربه جدیدی برای رشتی هاست. این تجربه جدی و ناشناخته از یک سو و انتخاب متفرقه و غیرگروهی و تشکیلا تی هیات رییسه شورا از سوی دیگر نشان داد که گروه ها و فراکسیونهای منسجمی در شورای شهر رشت هنوز شکل نگرفته است .Shahrdar

تجربه ناموفق و درد ناک شورای قبلی شهر رشت،اتفاقات ناگواری که برای شهر رخ داد و تکرر انتخاب شهردار و عدم ثبات مجموعه مدیریت شهری و حساسیت نهادهای ناظر بر عملکرد این دوره شورا که در دقایق پایانی و با اما و اگرهای زیادی روی کرسیهای شورای شهر نشستند وسواس شوراییان را برای انتخاب شهردار زیاد کرده است .

تغییرات گسترده مدیریتی در سطح کشور به واسطه تغییر مدیریت دولت نیز حساسیت انتخاب شهردار را پیچیده تر کرده است .

از میان گزینه هایی که در مطلب قبلی به انها پرداختیم و سوابق و پیشینه انها را با هم مرور کردیم به نظر می رسد چند گزینه راهی فینال ماراتن انتخاب شهردار رشت شده اند که بار دیکر از ن

Share