گزارش تصویری نمایندگان گیلان در جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی

به گزارش دیارمیرزا : گزارش تصویری نمایندگان گیلان در مجلس شورا اسلامی و حضورشان در جلسه ارای اغتماد به وزرای پیشنهادی

به گزارش دیارمیرزا : گزارش تصویری نمایندگان گیلان در مجلس شورا اسلامی و حضورشان در جلسه ارای اغتماد به وزرای پیشنهادی

13920521151553133_PhotoL 16440_120 16441_183 13920521151603695_PhotoL 13920521195713258_PhotoL 13920521195702320_PhotoL 13920521195701539_PhotoL 13920521195659820_PhotoL 13920521151612711_PhotoL 16437_177 16436_163 16438_181 16439_622 16435_389 16434_391 16433_672 16432_556 16428_160 16429_537 16430_768 16431_469 resized_386110_324 16425_121 16426_226 16427_460 13920521195717211_PhotoL 13920522151012695_PhotoL File_6795_122633 Mona Hoobehfekr (32 of 33)-2

Share