گزارش تصویری حاشیه های مراسم تحلیف رییس جمهور

 

 

  • مراسم تحلیف رئیس جمهور
  • مراسم تحلیف رئیس جمهور
  • مراسم تحلیف رئیس جمهور
  • مراسم تحلیف رئیس جمهور
  • مراسم تحلیف رئیس جمهور
  • مراسم تحلیف رئیس جمهور
  • مراسم تحلیف رئیس جمهور
  • مراسم تحلیف رئیس جمهور
  • حسن روحانی

Share