پوستری از رسوایی که مجوز انتشار نگرفت

به گزارش دیارمیرزا :از انتشار این پوستر فیلم رسوایی که الان در حالت پخش خانگی است جلوگیری بعمل آمد

به گزارش دیارمیرزا :از انتشار این پوستر فیلم رسوایی که الان در حالت پخش خانگی است جلوگیری بعمل آمد

پوستر رسوایی

Share