عکس یادگاری رئیس جمهور با سران کشورها

عکس یادگاری سران کشورها با رئیس جمهور عکس یادگاری سران کشورها با رئیس جمهور عکس یادگاری سران کشورها با رئیس جمهور رونمایی از تمبر یادبود مراسم تحلیف رونمایی از تمبر یادبود مراسم تحلیف رونمایی از تمبر یادبود مراسم تحلیف – امضاء تمبر یادبود توسط دکتر روحانی

عکس یادگاری سران کشورها با رئیس جمهور

عکس یادگاری سران کشورها با رئیس جمهور
عکس یادگاری سران کشورها با رئیس جمهور

عکس یادگاری سران کشورها با رئیس جمهور
عکس یادگاری سران کشورها با رئیس جمهور

عکس یادگاری سران کشورها با رئیس جمهور
رونمایی از تمبر یادبود مراسم تحلیف

رونمایی از تمبر یادبود مراسم تحلیف
رونمایی از تمبر یادبود مراسم تحلیف

رونمایی از تمبر یادبود مراسم تحلیف
رونمایی از تمبر یادبود مراسم تحلیف - امضاء تمبر یادبود توسط دکتر روحانی

رونمایی از تمبر یادبود مراسم تحلیف – امضاء تمبر یادبود توسط دکتر روحانی
Share