عکس/ فرزندان رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ روحانی

دیارمیرزا فرزندان مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی شرکت کردند. فرزندان مقام معظم رهبری، نفرات پشت سر سرلشکر جعفری می باشند.

دیارمیرزا فرزندان مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی شرکت کردند. فرزندان مقام معظم رهبری، نفرات پشت سر سرلشکر جعفری می باشند.

74392_581

Share