شعر خوانی نماینده رشت در وصف دولت دکتر روحانی +صوت

دولت عشق و امید و اعتدال و انعطاف / خط بطلان می کشد بر واژه های اختلاف حلقه مفقوده را لطف خدا امضا نمود / رای ملت یوسف گمگشته را پیدا نمود مردی از جنس فقاهت مردی از روحانیت / مردی از شعر ولایت میهن اسلامیت صحبت از کابینه ای دارد اصیل و ایده آل […]

دولت عشق و امید و اعتدال و انعطاف / خط بطلان می کشد بر واژه های اختلاف

حلقه مفقوده را لطف خدا امضا نمود / رای ملت یوسف گمگشته را پیدا نمود

مردی از جنس فقاهت مردی از روحانیت / مردی از شعر ولایت میهن اسلامیت

صحبت از کابینه ای دارد اصیل و ایده آل / دشمن افراط و تفریط و رفیق اعتدال

خالی از احساس ویران گر پر از شوق و شعور/ مرز تحکیم اصول و مرد اصلاح امور

سالها در خط رهبر نرد بازی تاخته / دشمنان و دوستان را یک به یک بشناخته

حضرت آقا اخیرا راه او تایید کرد / از رئیس جمهور خوب و منتخب تمجید کرد

قول معروف رئیس جمهور هم بشنیدنی است / گر کدورت هست گفتا غالبا بخشیدنی است

باید این کابینه را فرصت فراهم ساختن / پا به پای این رئیس جمهور با هم تاختن

می توان گرد کدورت را به دست باد داد / در ره شیرین کمک باید به این فرهاد داد

صوت شعرخوانی  مهندس جعفرزاده در وصف دولت دکتر روحانی

Share