خانه تکانی اساسی در دفتر رئیس جمهور

به گزارش دیارمیرزا : مسئولان دفتر رئیس جمهور این روزها محل استقرار، جلسات و برنامه های رئیس جمهور را از ساختمان سفید به ساختمان قرمز انتقال داده اند

بهگزارش دیارمیرزا : پس از گذشت روزهای اول و ملاقاتهای فشرده رئیس جمهور جدید با مقامات خارجی میهمان مراسم تحلیف، دفتر دکتر روحانی از محل معروف به ساختمان سفید به ساختمان مجاور معروف به ساختمان قرمز انتقال یافته و بخش های مختلف ساختمان سفید در حال تعمیرات و به روزآوری تجهیزات و ملزومات است.

مسئولان دفتر رئیس جمهور این روزها محل استقرار، جلسات و برنامه های رئیس جمهور را از ساختمان سفید به ساختمان قرمز انتقال داده اند تا تعمیرات اساسی مورد نظر در این ساختمان را انجام دهند.

البته در روزهای ابتدایی شر وع به کار دولت یازدهم شنیده میشد که دفتر کاری رئیس جمهور از مجموعه پاستور به مجموعه سعدآباد منتقل خواهد شد، اما شاید انجام این تعمیرات و تغییرات به معنای استمرار حضور رئیس جمهور در مجموعه پاستور باشد.

Share