اتاق کار دکتر روحانی رئیس جمهور ایران +عکس

به گزارش دیارمیرزا اتاق کار رئیس جمهور ایران در نهاد ریاست جمهوری در منطقه پاستور تهران.

به گزارش دیارمیرزا اتاق کار رئیس جمهور ایران در نهاد ریاست جمهوری در منطقه پاستور تهران.

Share