گزارش تصویری سفر رئیس جمهور منتخب به قم

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/13920413115343678792234.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/13920413111732412792124.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/13920413111628197792124.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/13920413115343756792234.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/13920413111918794792124.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/13920413111919309792124.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/13920413111628197792124.jpg
http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/13920413111919309792124.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/13920413111918280792124.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/13920413115343522792234.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/13920413115343366792234.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/13920413115344130792234.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/13920413115343912792234.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/13920413115343288792234.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/13920413153658533793204.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/13920413153657816793204.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1392041311180694792124.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/13920413153657972793204.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/13920413153659298793204.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/13920413153658221793204.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/13920413153658362793204.jpgدیدار حسن روحانی رئیس جمهور منتخب با آیت الله شبیری زنجانی

Share