صدورمجور برای کنسرت در فاصله یک روزمانده به ماه رمضان!!!!

به گزارش دیارمیرزا نهادی که وظیفه ذاتی اش می بایست ترویج فرهنگ والای اسلامی در استان باشد بدین سان با غفلتی سوال برانگیز ومشکوک عامل زیر سوال رفتن ارزشهای دینی جامعه و باعث توهین و دهن کجی به احساسات مذهبی مردم و تلخکامی شهروندان مومن ومتدین رشتی در این ایام مبارک گردیده است!

به گزارش دیارمیرزا در روزهای پایانی ماه شعبان ونزدیک شدن به ماه مبارک رمضان،بر اساس سنتی نانوشته مردم خوب شهر رشت همچون سایر هم میهنان،خود را برای آغاز این ماه مبارک و مهمانی خدا آماده می نمایند و این موضوع جدا از فعالیتهای فرهنگی دستگهاهای زیربط دولتی ونهادهای مرتبط با این موضوع می باشد.12
بر این اساس شهروندان رشتی جدا از فراهم آوردن مقدمات لازم برای شروع ماه مبارک رمضان در امورات شخصی زندگی شان، همه ساله شاهد بودند در این ایام حال و هوای شهر نیز به تبع فعالیتهای فرهنگی ادارات، سازمانها ونهادهای دولتی و حتی خصوصی و همین طور هیئات مذهبی رنگ وبوی دیگری به خود می گرفت وفضای عمومی شهر به سمت معنوی تر شدن و ایجاد اشتیاق ولحظه شماری شهروندان برای آغاز ضیافت الهی می رفت اما امسال متاسفانه طی اقدامی عجیب و سوال برانگیز،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی که بر اساس عنوان رسمی و پرطمطراق این نهاددولتی که علی القاعده می بایست پرچمدار توسعه وترویج فرهنگ اسلامی ایرانی در چنین ایامی باشد،برخلاف سنت مالوف به جای فراهم آوردن فضایی معنوی وکمک به برپایی مجالس ومحافلی درخور و شایسته ی این ایام و فضای روحانی روزهای منتهی به ماه مبارک رمضان،بدون وقت شناسی ودقت نظر لازم اقدام به صدور مجوز کنسرت موسیقی آن هم دو روز مانده به آغاز ماه مبارک رمضان نموده است!
با توجه به حساسیتهای فرهنگی مسئولین عالیرتبه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری وهمینطور فضای عمومی فرهنگی شهر رشت،به نظر نمیرسد احدی از مومنین و مومنات دلسوز شهر و کشور با نفس برگزاری اینگونه مراسم فرهنگی در چارچوبهای قانونی کشور اسلامی مخالفتی داشته باشد که چه بسا اینگونه مراسم نیز جزو نیازهای جامعه جوان و پویای شهر و کشور عزیز اسلامی میباشد ولیکن در روزهای منتهی به ماه مبارک رمضان و نیاز جامعه به گسترش هرچه بیشتر مراسمات شایسته این ایام،معطر نمودن فضای شهر با فرهنگ قرآنی ونزدیک نمودن قلوب مومنین به آموزه های قرآنی که این ملت بزرگ همواره همه و هرآنچه را که بدست آورده در پناه اسلام و مکتب قرآن بوده و هست،اقدام اخیر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به برگزاری کنسرت موسیقی دو روز قبل از آغاز ماه مبارک رمضان به جز دهن کجی به تمامی ارزشهای اسلامی این شهر و توهین به فرهنگ غنی قرآنی و آموزه های دینی شهروندان مومن و متدین شهر رشت چه معنایی می تواند داشته باشد!؟
آیا برگزاری کنسرت در تاریخی به جز این ایام عزیز،مشکل خاصی برای شهر و شهروندان ایجاد میکرد؟
آیا اساسا اداره کل فرهنگ و ارشاد استان در زمان صدور مجوز کنسرت فوق از تاریخ آغاز ماه مبارک رمضان اطلاع داشته و با علم به این موضوع نسبت به صدور مجوز برگزاری این کنسرت اقدام نموده یا به دلیل جابجایی های پیایی و عدم ثبات مدیریتی از اساس غافل از زمان حلول ماه مبارک رمضان بوده و از سر غفلت و ندانم کاری کارشناسان موسیقی و هنری اداره و نیز مسولین مربوطه اقدام به جریحه دار کردن احساسات دینی وزیر پا گذاشتن آرمانهای بلند شهدای انقلاب نموده است!؟
وشاید این اقدام اداره کل فرهنگ و ارشاد استان در پی یک اشتباه محاسباتی و درک ناصحیح از نغییرات سیاسی بوجود آمده در سطح کشور ناشی گردیده که در نتیجه این تغییرات عزیزان اداره کل ارشاد با عدم درک صحیح این وضعییت به نظرشان اصول وارزشهای اسلامی جامعه از الویت لازم برخوردار نبوده و بدین ترتیب فضا را برای زیر سوال بردن ارزشهای اسلامی جامعه مهیا دیدند که در پیشواز ماه ضیافت الهی که دلهای مردم از همیشه آماده تر و گوش ها شنواتر است و طبعا فکر و ذهن و زبان نیز باید مسئولتر باشد در پی یک بی مسئولیتی تمام و کمال میزان زاویه و انحراف خود با اسلام و قرآن و آرمانهای انقلاب را به رخ کشیدند!

به هرترتیب و با هر علت و زمینه ای که اتفاق فوق الذکر صورت پذیرفته باشد این اقدام کاملا محکوم ومذموم بوده و هیچ معنایی جز بلا موضوع بودن پسوند اسلامی در عنوان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان نداشته وجای بسی تاسف است که نهادی که وظیفه ذاتی اش می بایست ترویج فرهنگ والای اسلامی در استان باشد بدین سان با غفلتی سوال برانگیز ومشکوک عامل زیر سوال رفتن ارزشهای دینی جامعه و باعث توهین و دهن کجی به احساسات مذهبی مردم و تلخکامی شهروندان مومن ومتدین رشتی در این ایام مبارک گردیده است!

Share