شما اصولگرایید یا اصلاح طلب؟

دیارمیرزا  مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند. حفظ اصول انقلاب اسلامی و ارزشهای آن و تداوم آنها وظیفه همیشگی همه ی فعالین […]

دیارمیرزا  مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
حفظ اصول انقلاب اسلامی و ارزشهای آن و تداوم آنها وظیفه همیشگی همه ی فعالین سیاسی اعم از اصلاح طلب و اصولگرا است و هیچ استثنایی هم در اینخصوص وجود ندارد.اما موضوع مورد بحث این است که عده ای از فعالین سیاسی در آن واحد خود را به هر دو جریان عمده ی سیاسی کشور منسوب می دانند ویا چنان رفتار می کنند که دیگران چنین تصویری از آنان پیدا می کنند.روشن است که حفظ انقلاب اسلامی و دفاع از منافع ملی هدف نهایی هر دو جریان مذکور است اما روشهای آنها برای تحقق بخشیدن به اهداف مورد اشاره متفاوت است (که این تفاوت در روش ها امری بدیهی و بلکه لازم است )لذا در این معنا یا باید اصولگرا بود یا اصلاح طلب .

می شود گفت اصلاح طلبان میانه رو به اصولگرایان نزدیکند و یا اصولگرایان میانه رو به اصلاح طلبان اما نمی توان گفت فلان فعال سیاسی هم اصولگرا است و هم اصلاح طلب.

بنابراین اخلاقا لازم است هرگاه درمورد اصلاح طلب و یا اصولگرا بودن هر کدام از فعالین سیاسی تردیدی وجود داشته باشد ،شخص موردنظر بروشنی بر اصولگرا و یا اصلاح طلب بودن خویش تصریح ورزد که البته می تواند قیود دیگری مانند معتدل و میانه رو و….را به روشهای فوق اضافه نماید.

Share