چشمت به نامحرم می افتد،اگر خوشت نیایدکه مریضی!!!!+ عکس

اختصاصی دیار میرزا جناب شیخ رجبعلی خیاط ذکر: یا خَیرَحَبیبٍ ومحبوبٍ صلِّ علی مُحمدٍوآله-را بعد ازدیدن نامحرم موثروکارساز می دانستند وبارها این ذکر را به اطرافیان توصیه می کردند تا از وسوسه شیطان در امان باشند، می گفتندچشمت به نامحرم می افتد، اگر خوشت نیایدکه مریضی! پس اگر خوشت آمد فوراً چشمت راببندوسرت را پایین […]

اختصاصی دیار میرزا جناب شیخ رجبعلی خیاط ذکر: یا خَیرَحَبیبٍ ومحبوبٍ صلِّ علی مُحمدٍوآله-را بعد ازدیدن نامحرم موثروکارساز می دانستند وبارها این ذکر را به اطرافیان توصیه می کردند تا از وسوسه شیطان در امان باشند، می گفتند40399_394چشمت به نامحرم می افتد، اگر خوشت نیایدکه مریضی! پس اگر خوشت آمد فوراً چشمت راببندوسرت را پایین بیندازوبگو: یا خیر حبیب….:یعنی: خدایا من تورامی خواهم،اینها چیه، اینها دوست داشتنی نیستند، هرچه نپاید، دلبستگی نشاید

Share