هفت زندانی امروز در رشت به دار مجازات آویخته شدند

به گزارش دیارمیرزا و به نقل از  ۸دی،  محکومان ۱_جهانگیر گرگیج فرزند افصل۲_هاشم بهار علی فرزند محمود ۳_ شهرام حسن زاده فرزند عباس ۴_ نعمت رجبی فرزند رمضانعلی ۵_ فرهاد شیرازی فرزند اکبر ۶_ محمد زارعی فرزند زین العابدین ۷_تورج امینی فرزند یوسف به اعدام محکوم گردیدند.  ،. احکام مذکور مورد تأیید دادستان محترم کل […]

به گزارش دیارمیرزا و به نقل از  ۸دی،  محکومان ۱_جهانگیر گرگیج فرزند افصل۲_هاشم بهار علی فرزند محمود ۳_ شهرام حسن زاده فرزند عباس ۴_ نعمت رجبی فرزند رمضانعلی ۵_ فرهاد شیرازی فرزند اکبر ۶_ محمد زارعی فرزند زین العابدین ۷_تورج امینی فرزند یوسف به اعدام محکوم گردیدند.  ،.
احکام مذکور مورد تأیید دادستان محترم کل کشور قرار گرفته وپس از انجام کلیه تشریفات قانونی در محوطه زندان لاکان شهر رشت به اجرا درآمد.

Share