گفت و شنود کیهان امروز

گفت: یکی از عوامل فراری فتنه ۸۸ در صفحه «فیس بوک» خودش نوشته باید می دانستیم که دروغ و تهمت عمر زیادی ندارد و خیلی زود فاش می شود. گفتم: منظورش چیه؟! گفت: نوشته در اتفاقات بعد از انتخابات سال ۸۸ سر قبر خالی معرکه گرفتیم، با ادعای تقلب دست به آشوب زدیم، نامه جعل […]

گفت: یکی از عوامل فراری فتنه ۸۸ در صفحه «فیس بوک» خودش نوشته باید می دانستیم که دروغ و تهمت عمر زیادی ندارد و خیلی زود فاش می شود.
گفتم: منظورش چیه؟!
گفت: نوشته در اتفاقات بعد از انتخابات سال ۸۸ سر قبر خالی معرکه گرفتیم، با ادعای تقلب دست به آشوب زدیم، نامه جعل کردیم ولی رژیم با ما مدارا کرد تا دستمان رو بشه!
گفتم: یارو می خواست توی یک رستوران غذای مجانی بخوره، یک سوسک انداخت توی ظرف غذا و داد و بیداد راه انداخت که این چه رستورانیه! صاحب رستوران که می دونست یارو کلک می زنه، یک پرس غذای دیگه براش آورد و گفت بخور مجانیه! و بعد یک مگس هم کف دستش گذاشت و گفت با این هم یک چایی بخور و برو گورتو گم کن!

Share