کمک مالی کوچکی نژاد به هیئتهای مذهبی؛با چه انگیزه و کدام بودجه؟!

چرا این کمک به هیئتها و مساجد از طریق ارگانها و سازمانها مربوطه انجام نمی گسرد؟ چرا وقتی به سازمان تبلیغات مراجعه می شود ، اعلام می شود بودجه ای در این موضوع نداریم اما با مراجعه هیئتها به نمایندگان برای کمک هزینه دریافت می شود

به گزارش دیارمیرزا به نقل از ۸دی : خروج نمایندگان از وظیفه اصلی شان که قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون در منطقه خود از آفاتی است که همواره مجلس شورای اسلامی را تهدید کرده و در دوره های مختلف مجلس احساس شده است

انتظار آسفالت ، مدرسه و اشتغال برای فرزند و.. همه از تقاضاهای خارج از محدوده ای است که بعضاً مردم از نمایندگان دارند.

البته نوع عملکرد نمایندگان مجلس  نیز به این خواسته ها دامن می زند.

یکی از این کارها کمکهای نقدی است که بعضی از نمایندگان به گروه های مختلف مردمی انجام می دهند. یکی از این گروه ها هیئات مذهبی و مساجد است.

این کمکهای نقدی به مساجد یا از منابع دولتی انجام می گیرد که  این سوال را ایجاد میکند ، چرا این کمک به هیئتها و مساجد از طریق ارگانها و سازمانها مربوطه انجام نمی گیرد؟ چرا وقتی به سازمان تبلیغات مراجعه می شود ، اعلام می گردد بودجه ای  در این موضوع نداریم اما با مراجعه هیئتها به نمایندگان کمک مالی دریافت می شود و سپس پرده تشکر از نماینده در جلو ستادش نصب می شود؟ و البته این فقط به یک نماینده و حتی به تمام نمایندگان گیلان محدود نمی شود و متأسفانه روندیست که در کل کشور وجود دارد.

koochekinejad2

آیا با این کار هیئتهای مذهبی زیر چتر آن نماینده مجلس قرار نمی گیرند؟

آیا بعد از این آن هیئت یا مسجد می تواند بر خلاف نظر آن نماینده سخنی بر زبان آورد؟

آیا نمایندگان این بودجه را فقط برای هیئتهای هماهنگ! هزینه نمی کنند؟

در همین محرم شاهد بودیم بعضی از هیئتها که برای گرداندن مراسمات خود از دریافت کمکهای دولتی اکراه داشتند ،وقتی به این سیستم کمک رسانی پی بردند برای تأمین هزینه های خود ،برای دریافت کمک مالی  به برخی دیگر از نمایندگان مراجعه نمودند.

البته این انتقاد به دوستان هیئتی هم برمی گردد که چطور خود را راضی می کنند برای دریافت کمک مالی به کسانی مراجعه نمایند که قطعاً در آینده از این هیئتها برای اهداف تبلیغاتی خود بهره خواهند برد؟

فرض دوم در ارتباط با منابع مالی این کمکها این است که منابع غیر دولتی بوده و مربوط به خود نماینده یا اطرافیان وی می باشد ، در اینصورت چه علتی دارد که این کمکها به شکل تبلیغاتی منتشر گردد؟ مگر بانیانی که قرنهاست مجالس ائمه را با کمکهای مالی خود گردانده اند ، پرده تشکر و تقدیر برایشان نصب شده است؟

رهبری املشی نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است :اگر این پول را از منابع دولتی آورده اند باید در جایش خرج نمایند. بنده این روال را قبول ندارم ، پول توزیع کردن باید روالی داشته باشد و سلیقه ای نباشد و به جاهایی که اولویت دارد تخصیص یابد .  اگر این منابع از سازمانهای متولی کار تقسیم گردد قطعاً نتیجه بهتری خواهد داشت.

گلمیرزاده مسئول فرهنگی سازمان تبلیغات که امور مربوط به هیئتهای مذهبی بر عهده سازمان وی  می باشد در این زمینه افزود: با توجه به اعتبار سالیانه ، امسال برای ما هزینهای در این زمینه در نظر گرفته نشده است. نمایندگان غالباً با توجه به ارتباطاتی که دارند در قالب بودجه های فرهنگی ، عمرانی و… کسب می کنند ، ولی بودجه ای تحت عنوان کمکهای مالی به هیئتهای مذهبی در اختیار نمایندگان قرار داده نشده است. یا اگر هم قرار داده شده از طریق اداری نیست ! و ما در جریان نیستیم!

وی در رابطه با این روال افزود: متاسفانه این یکی از معضلات فرهنگی ماست، اگر اعتباری هست باید از مسیر درستش در اختیار هیئتها قرار گیرد یعنی از طریق نهاد ذیربط فرهنگی ، این بودجه تقسیم شود. و اگر اعتباری نیست چرا در دست دیگران قرار دارد؟! و این سوال و درد فرهنگی است که همیشه برای ما نیز وجود دارد.

Share